USB多层信号灯|QTG-USB系列多层信号灯|USB多层警示灯|可莱特

CN

  • 产品
  • 关于我们
  • 客户服务
  • 信息 & 活动
  • 联系我们

SMART FACTORY

QTG-USB系列

QTG50(M)L-USB Ø50mm USB LED多层信号灯
QTG60(M)L-USB Ø60mm USB LED多层信号灯
QTG70(M)L-USB Ø70mm USB LED多层信号灯

QTG-USB系列

产品形象 型号 类型 电压 外形尺寸
(mm)
产品材质 防护等级 认证
QTG50(M)L-USB QTG50(M)L-USB LED长亮/闪亮型
音量调整型
(Max. 90dB at 1m),
音量调整型
(Max. 85dB at 1m)
: 用户定做型号
USB DC 5V Diameter : Ø50
Height : 412-572
灯罩-AS
灯体-ABS
IP54
(内置蜂鸣器型)
IP65
(标准型)
CE
QTG60(M)L-USB QTG60(M)L-USB LED长亮/闪亮型
音量调整型
(Max. 90dB at 1m),
音量调整型
(Max. 85dB at 1m)
: 用户定做型号
USB DC 5V Diameter : Ø60
Height : 412-572
灯罩-AS
灯体-ABS
IP54
(标准型)
IP65
(内置蜂鸣器型)
CE
QTG70(M)L-USB QTG70(M)L-USB LED长亮/闪亮型
音量调整型
(Max. 90dB at 1m),
音量调整型
(Max. 85dB at 1m)
: 用户定做型号
USB DC 5V Diameter : Ø70
Height : 412-572
灯罩-AS
灯体-ABS
IP54
(内置蜂鸣器型)
IP65
(标准型)
CE
Contact Us

联系我们