SHD Series 船舶/重负荷用警告灯&电子扬声器,内置信号音指示灯-可莱特

CN

  • 产品
  • 关于我们
  • 客户服务
  • 信息 & 活动
  • 联系我们

船舶/重负荷/重装备产品

SHD 系列

SHD 船舶/ 重负荷用灯泡反射镜旋转型警示灯 & 信号音喇叭
SHDLR 船舶/ 重负荷用LED 反射镜旋转灯 & 信号音喇叭
SHDL 船舶/ 重负荷用LED 长亮/闪亮灯 & 信号音喇叭
SHDS 船舶/ 重负荷用氙灯管爆闪型警示灯 & 信号音喇叭
SHD2 双喇叭船舶/ 重负荷用灯泡反射镜旋转型警示灯
SHD2LR 双喇叭船舶/ 重负荷用LED反射镜旋转警示灯
SHD2L 双喇叭船舶/ 重负荷用 LED 长亮/闪亮警示灯
SHD2S 双喇叭船舶/ 重负荷用氙灯管爆闪型警示灯
QHD-WS-220-R-XY 船舶/ 重负荷用LED 长亮/闪亮灯 & 信号音喇叭

SHD 系列

产品形象 型号 类型 电压 外形尺寸
(mm)
产品材质 防护等级 认证
SHD SHD 灯泡反射镜旋转型
20种内置报警音
(Max. 118dB at 1m),
声音信号5音
(Max. 113dB at 1m)
DC:12V,24V
AC:110V,220V
Lens Diameter : Ø119
Height : 227
Length : 255
灯罩-PC
底座-Al
IP66 CCSCE(DC24, AC220V)
SHDLR SHDLR LED反射镜旋转型
20种内置报警音
(Max. 118dB at 1m),
声音信号5音
(Max. 113dB at 1m)
DC:12V,24V
AC:110V,220V
Lens Diameter : Ø119
Height : 227
Length : 255
灯罩-PC
底座-Al
IP66 CCSCE(DC24, AC220V)
SHDL SHDL LED长亮/闪亮型
20种内置报警音
(Max. 118dB at 1m),
声音信号5音
(Max. 113dB at 1m)
DC:12V,24V
AC:110V,220V
Lens Diameter : Ø119
Height : 227
Length : 255
灯罩-PC
底座-Al
IP66 CCSCE(DC24, AC220V)
SHDS SHDS 氙气灯爆闪型
20种内置报警音
(Max. 118dB at 1m),
声音信号5音
(Max. 113dB at 1m)
DC:12V,24V
AC:110V,220V
Lens Diameter : Ø119
Height : 227
Length : 255
灯罩-PC
底座-Al
IP66 CCSCE(DC24, AC220V)
SHD2 SHD2 灯泡反射镜旋转型
20种内置报警音
(Max. 118dB at 1m)x2,
声音信号5音
(Max. 113dB at 1m)x2
DC:12V,24V
AC:110V,220V
Lens Diameter : Ø119
Height : 227
Length : 343
灯罩-PC
底座-Al
IP66
SHD2LR SHD2LR LED反射镜旋转型
20种内置报警音
(Max. 118dB at 1m)x2,
声音信号5音
(Max. 113dB at 1m)x2
DC:12V,24V
AC:110V,220V
Lens Diameter : Ø119
Height : 227
Length : 343
灯罩-PC
底座-Al
IP66
SHD2L SHD2L LED长亮/闪亮型
20种内置报警音
(Max. 118dB at 1m)x2,
声音信号5音
(Max. 113dB at 1m)x2
DC:12V,24V
AC:110V,220V
Lens Diameter : Ø119
Height : 227
Length : 343
灯罩-PC
底座-Al
IP66
SHD2S SHD2S 氙气灯爆闪型
20种内置报警音
(Max. 118dB at 1m)x2,
声音信号5音
(Max. 113dB at 1m)x2
DC:12V,24V
AC:110V,220V
Lens Diameter : Ø119
Height : 227
Length : 343
灯罩-PC
底座-Al
IP66
QHD-WS-220-R-XY QHD-WS-220-R-XY LED长亮/闪亮型
20种内置报警音
(Max. 118dB at 1m)
AC:220V Lens Diameter : Ø119 灯罩-PC
底座-Al
IP66
Contact Us

联系我们