STND系列-声光组合警示灯-警示/指示灯 & 电子扬声器-可莱特

CN

  • 产品
  • 关于我们
  • 客户服务
  • 信息 & 活动
  • 联系我们

警示/指示灯 & 电子扬声器

STND 系列

STND100R 灯泡反射镜旋转灯 & 电笛
STND100LR LED 反射镜旋转灯 & 电笛
STND100L LED 长亮/闪亮指示灯 & 电笛
STND125R 灯泡反射镜旋转灯 & 电笛
STND125LR LED 反射镜旋转灯 & 电笛
STND125L LED 反射镜旋转灯 & 电笛
STNDL LED 长亮/闪亮多层指示灯 & 电笛

STND 系列

产品形象 型号 类型 电压 外形尺寸
(mm)
产品材质 防护等级 认证
STND100R STND100R 灯泡反射镜旋转型
30内置报警音
(Max. 105dB at 1m),
用户可自行存录30种MP3格式的报警音
(Max. 98dB at 1m)
DC:12V,24V
AC:110V~220V
Lens Diameter : Ø101
Body Diameter : Ø119
Height : 261
灯罩-AS
底座-ABS
IP54 CE(DC24V only)
STND100LR STND100LR LED反射镜旋转型
30内置报警音
(Max. 105dB at 1m),
用户可自行存录30种MP3格式的报警音
(Max. 98dB at 1m)
DC:12V,24V
AC:110V~220V
Lens Diameter : Ø101
Body Diameter : Ø119
Height : 261
灯罩-AS
底座-ABS
IP54 CE(DC24V only)
STND100L STND100L LED长亮/闪亮型
30内置报警音
(Max. 105dB at 1m),
用户可自行存录30种MP3格式的报警音
(Max. 98dB at 1m)
DC:12V~24V
AC:110V~220V
Lens Diameter : Ø101
Body Diameter : Ø119
Height : 261
灯罩-AS
底座-ABS
IP54 CE(DC24V only)
STND125R STND125R 灯泡反射镜旋转型
30内置报警音
(Max. 105dB at 1m),
用户可自行存录30种MP3格式的报警音
(Max. 98dB at 1m)
DC:12V,24V
AC:110V~220V
Lens Diameter : Ø115
Body Diameter : Ø119
Height : 250
灯罩-AS
底座-ABS
IP54 CE(DC24V only)
STND125LR STND125LR LED反射镜旋转型
30内置报警音
(Max. 105dB at 1m),
用户可自行存录30种MP3格式的报警音
(Max. 98dB at 1m)
DC:12V,24V
AC:110V~220V
Lens Diameter : Ø115
Body Diameter : Ø119
Height : 250
灯罩-AS
底座-ABS
IP54 CE(DC24V only)
STND125L STND125L LED长亮/闪亮型
30内置报警音
(Max. 105dB at 1m),
用户可自行存录30种MP3格式的报警音
(Max. 98dB at 1m)
DC:12V~24V
AC:110V~220V
Lens Diameter : Ø115
Body Diameter : Ø119
Height : 250
灯罩-AS
底座-ABS
IP54 CE(DC24V only)UL(DC24V only)
STNDL STNDL LED长亮/闪亮型
30内置报警音
(Max. 105dB at 1m),
用户可自行存录30种MP3格式的报警音
(Max. 98dB at 1m)
DC:12V,24V
AC:110V~220V
Lens Diameter : Ø80
Body Diameter : Ø119
Height : 267-547
灯罩-AS
底座-ABS
IP54 CE(DC24, AC)
Contact Us

联系我们