QAP/ADH系列-信号扬声器-电喇叭-警示/指示灯 & 电子扬声器-可莱特

CN

  • 产品
  • 关于我们
  • 客户服务
  • 信息 & 活动
  • 联系我们

警示/指示灯 & 电子扬声器

QAP / ADH系列

QAP80H 电喇叭, 壁挂型
QAP80BZ 高音量报警器, 壁挂型
QAP100H 电喇叭, 壁挂型
QAP100BZ 高音量报警器, 壁挂型
QAP125H 电喇叭, 壁挂型
QAP125BZ 高音量报警器, 壁挂型
S60ADH 壁挂型蜂鸣器

QAP / ADH系列

产品形象 型号 类型 电压 外形尺寸
(mm)
产品材质 防护等级 认证
QAP80H QAP80H 30种内置报警音
(Max. 100dB at 1m)
DC:12V~24V Diameter : Ø83
Height : 129
Depth : 93
ABS IP65 CE
QAP80BZ QAP80BZ 高音蜂鸣器
(Max. 105dB at 1m)
DC:12V,24V Diameter : Ø83
Height : 129
Depth : 93
ABS IP65 CE
QAP100H QAP100H 30种内置报警音
(Max. 100dB at 1m),
用户可自行存录30种MP3格式的报警音
(Max. 95dB at 1m)
DC:12V~24V
AC:110V~220V
Diameter : Ø97
Height : 137
Depth : 109
ABS IP65 CE
QAP100BZ QAP100BZ 高音蜂鸣器
(Max. 105dB at 1m)
DC:12V,24V
AC:110V~220V
Diameter : Ø97
Height : 137
Depth : 109
ABS IP65 CE
QAP125H QAP125H 30种内置报警音
(Max. 115dB at 1m),
用户可自行存录30种MP3格式的报警音
(Max. 100dB at 1m)
DC:12V~24V
AC:110V~220V
Diameter : Ø116
Height : 149
Depth : 132
ABS IP65 CE
QAP125BZ QAP125BZ 高音蜂鸣器
(Max. 105dB at 1m)
DC:12V,24V
AC:110V~220V
Diameter : Ø116
Height : 149
Depth : 132
ABS IP65 CE
S60ADH S60ADH 高音蜂鸣器
(Max. 100dB at 1m)
DC:12V,24V
AC:110V,220V
Diameter : Ø75
Height : 158
Depth : 86
ABS IP54 CE
Contact Us

联系我们